Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i 2022, og innebærer at vi, som en stor virksomhet, må gjøre fortløpende vurderinger av om virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette innebærer å kartlegge hele leverandørkjeden og vurdere risiko for å identifisere mulig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, sette i verk tiltak for å unngå, stanse eller begrense slik negativ påvirkning, følge opp og overvåke risiko, samt kommunisere med berørte om risiko og håndtering av denne. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenopprette skade som har skjedd.

Som en del av Konstel er det utarbeidet en aktsomhetsvurdering av konsernet, som også gjelder for oss lokalt.

Åpenhetsloven

Formålet med redegjørelsen

Gjennom redegjørelsen ønsker vi å informere om risikovurderinger som er gjennomført, og tiltaksplaner som er utviklet for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv.

Som del av et større konsern er vårt mål å bidra til en bærekraftig praksis, og sikre at vi opprettholder høy integritet i vårt arbeid.